Περιεχόμενα:
Κεντρική Διοίκηση
Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης
Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων
Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραμματείες
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Ανεξάρτητες Οντότητες
Δ/νση Βιβλιοθηκών
 
 
Κεντρική Διοίκηση
Γραμματεία Συγκλήτου
Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης
Γραμματεία Τεχνικού Συμβουλίου
Γραφείο Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
Γραφείο Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Γραφείο Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης
Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονομικών και Ανάπτυξης
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου, Προώθησης και Προβολής του Ιδρύματος
Γραφείο Καταγραφής και Άμεσης Επίλυσης Αιτημάτων
Γραφείο Πρύτανη
 
 
Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης
Γραφείο Γενικής Δ/νσης Εκπαίδεσης
Δ/νση Εκπαίδευσης & Έρευνας
Δ/νση Μηχανοργάνωσης
Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού
Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας
 
 
Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Γενικής Δ/νσης Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων
Δ/νση Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων
Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων & Ιστορίας
Δ/νση Διοικητικού
 
 
Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών
Γραφείο Γενικής Δ/νσης Περιουσίας & Οικονομικών
Δ/νση Κληροδοτημάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Περιουσίας
 
 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 
 
Γραμματείες
Γραμματείες των Σχολών
Γραμματείες των Τμημάτων
 
 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
 
 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
 
 
Ανεξάρτητες Οντότητες
Άλλο
Γραφείο Εκτελεστικού/ης Διευθυντή/ντριας
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Διδασκαλειο Ξένων Γλωσσών
Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Παν/μίου Αθηνών Α.Ε.
Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης»
Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΥΔΙΜΑ)
Κτήριο «Κωστής Παλαμάς»
Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας του Ιδρύματος
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος
Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού
Παιδικός Σταθμός ΕΚΠΑ
Συμβούλιο Διοίκησης
Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου
 
 
Δ/νση Βιβλιοθηκών
Δ/νση Βιβλιοθηκών