Περιεχόμενα:
Κεντρική Διοίκηση
Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης
Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων
Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραμματείες
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημιακή Λέσχη
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Ανεξάρτητες Οντότητες
Δ/νση Βιβλιοθηκών
 
 
Κεντρική Διοίκηση
Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου
Γραμματεία Συγκλήτου
Γραμματεία Τεχνικού Συμβουλίου
Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Γραφείο Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
Γραφείο Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Γραφείο Πρύτανη
Γραφείο Τύπου
 
 
Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης
Γραφείο Γενικής Δ/νσης Εκπαίδεσης
Δ/νση Εκπαίδευσης & Έρευνας
Δ/νση Μηχανοργάνωσης
Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού
 
 
Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Γενικής Δ/νσης Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων
Δ/νση Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων
Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων & Ιστορίας
Δ/νση Διοικητικού
 
 
Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών
Γραφείο Γενικής Δ/νσης Περιουσίας & Οικονομικών
Δ/νση Κληροδοτημάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Περιουσίας
 
 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 
 
Γραμματείες
Γραμματείες των Σχολών
Γραμματείες των Τμημάτων
 
 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
 
 
Πανεπιστημιακή Λέσχη
Πανεπιστημιακή Λέσχη
 
 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
 
 
Ανεξάρτητες Οντότητες
Άλλο
Γραφείο Διασύνδεσης
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Διδασκαλειο Ξένων Γλωσσών
Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Παν/μίου Αθηνών Α.Ε.
Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης»
Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου
Κτήριο «Κωστής Παλαμάς»
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία
Παιδικός Σταθμός ΕΚΠΑ
Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου
 
 
Δ/νση Βιβλιοθηκών
Δ/νση Βιβλιοθηκών