Περιεχόμενα:
Κεντρική Διοίκηση
Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης
Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων
Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραμματείες
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημιακή Λέσχη
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Ανεξάρτητες Οντότητες
Δ/νση Βιβλιοθηκών
 
 
Κεντρική Διοίκηση
Γραμματεία Συγκλήτου
Γραμματεία Τεχνικού Συμβουλίου
Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων
Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Υγείας και Κοινωνικης Πολιτικής
Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Γραφείο Προϊσταμένου Γραμματείας
Γραφείο Πρύτανη
Γραφείο Τύπου
 
 
Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης
Γραφείο Γενικής Δ/νσης Εκπαίδεσης
Δ/νση Εκπαίδευσης & Έρευνας
Δ/νση Μηχανοργάνωσης
Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού
 
 
Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Γενικής Δ/νσης Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων
Δ/νση Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων
Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων & Ιστορίας
Δ/νση Διοικητικού
 
 
Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών
Γραφείο Γενικής Δ/νσης Περιουσίας & Οικονομικών
Δ/νση Κληροδοτημάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Περιουσίας
 
 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραφείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 
 
Γραμματείες
Γραμματείες των Σχολών
Γραμματείες των Τμημάτων
 
 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Γραφείο Διεύθυνσης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Ε.Λ.Κ.Ε.
 
 
Πανεπιστημιακή Λέσχη
Γραφείο Διεύθυνσης Πανεπιστημιακής Λέσχης
Πανεπιστημιακή Λέσχη
 
 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
 
 
Ανεξάρτητες Οντότητες
Γραφείο Διασύνδεσης
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Διδασκαλειο Ξένων Γλωσσών
Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Παν/μίου Αθηνών Α.Ε.
Ιστορικό Αρχείο
Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου
Κτήριο «Κωστής Παλαμάς»
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία
Παιδικός Σταθμός ΕΚΠΑ
Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου
 
 
Δ/νση Βιβλιοθηκών
Δ/νση Βιβλιοθηκών