ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 48
Τηλέφωνο 210 368 8708
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ακαδημίας 48, Αθήνα,
106 79  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή