ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο 210 727 6439
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων,
Διεύθυνση: Δ/νση Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων,
Τμήμα: Τμήμα Τυπογραφείου
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
15 771  
Αρ. Γραφείου Τυποφραφική Μονάδα ΕΚΠΑ (Σχ. Θετ. Επ/μών)

επιστροφή