ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΚ/045
Τηλέφωνο 210 368 8600
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ακαδημίας 45, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή