ΚΑΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Τηλέφωνο 210 368 9219
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση: Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού,
Τμήμα: Τμήμα Σχεδιασμού & Οργάνωσης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 17

επιστροφή