ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο 210 368 9221
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Προσωπικού και Δημοσίων Σχέσεων,
Διεύθυνση: Δ/νση Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων,
Τμήμα: Τμήμα Διδακτικών Συγγραμμάτων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 6ος όροφος, γραφείο 61

επιστροφή