ΜΠΟΥΓΑ ΑΛΕΞΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9244
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση: Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού,
Τμήμα: Τμήμα Σχεδιασμού & Οργάνωσης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 53

επιστροφή