ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλέφωνο 210 368 8043
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα / Μονάδα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Σχολών,
Τμήμα: Επιστημών της Αγωγής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Μαρασλή 4, Αθήνα,
106 76  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή