ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο 210 727 6076
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
Ταχυδρ. Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 41, Δάφνη,
172 37  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή