ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ
Τηλέφωνο 210 727 4796
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή