ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 6019
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Σχολών,
Τμήμα: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ταχυδρ. Διεύθυνση Εθν. Αντίστασης 41, Δάφνη,
172 37  
Αρ. Γραφείου 1ος Όροφος, Γραμματεία κοσμητείας

επιστροφή