ΓΕΡΑΦΕΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Τηλέφωνο 210 727 7373
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Φ.Π.Ψ.

επιστροφή