ΚΑΡΥΔΑ ΑΡΓΥΡΩ
Τηλέφωνο 210 727 7331
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

επιστροφή