ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 7672, 210 727 7971
E-mail
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

επιστροφή