ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΑ (ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)
Τηλέφωνο 210 727 4300
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Διεύθυνση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Τμήμα: Τμήμα Συντήρησης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Τμ. Συντήρησης. ΤΥΠΑ (ΘΕΤ. ΕΠ/ΜΩΝ)

επιστροφή