ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τηλέφωνο 210 746 2053
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Ιατρικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 13

επιστροφή