ΑΓΑΘΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9111
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα: Τμήμα Προϋπολογισμού
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου ΓΡ. 26 (Προϋπολογισμού & Πιστώσεων)

επιστροφή