ΔΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9233
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα: Τμήμα Δαπανών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου Γρ. Εκκαθάρισης Δαπανών (γραφ.54)

επιστροφή