ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Τηλέφωνο 210 727 6426
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Θυρωρείο - Τμ. Μαθηματικών

επιστροφή