ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Τηλέφωνο 210 727 6807
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Φυσικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Ι-1ος Γραμματ.

επιστροφή