ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Τηλέφωνο 210 727 7979
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Σχολών,
Τμήμα: Φιλοσοφικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Κοσμητεία, 3ος Όρ.

επιστροφή