ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 4058
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Φαρμακευτικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Γραμματ. Φαρμακευτικού

επιστροφή