ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο 210 727 5659
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών

επιστροφή