ΔΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Τηλέφωνο 210 727 7785, 210 727 7786
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Διεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών,
Τμήμα: Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου κυψ.745 (ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)

επιστροφή