ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 1
Τηλέφωνο 210 727 5624
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση: Δ/νση Μηχανοργάνωσης,
Τμήμα: Τμήμα Κεντρικού Η/Υ
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Γραμ. Υπολ. Κέντρου

επιστροφή