ΔΡΕΚΟΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Τηλέφωνο 210 746 2910
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Ιατρικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Νοσοκομείο «Αττικόν», Ρίμινι 1, Χαϊδάρι,
124 62  
Αρ. Γραφείου 02-05

επιστροφή