ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο 210 746 1507
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Νοσηλευτικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Δήλου 1α, Γουδή,
115 27  
Αρ. Γραφείου Κτήριο 13, Ημ.

επιστροφή