ΚΡΙΘΑΡΗ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο 210 727 7667
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου 4ος Όροφος, Κυψ.411 (Γραμματεία)

επιστροφή