ΤΡΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Τηλέφωνο 210 727 7803
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Παιδικός Σταθμός ΕΚΠΑ
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Κτήρια Φιλοσοφ. Σχ. (Ισόγειο)

επιστροφή