ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 7920, 210 727 7807
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Παιδικός Σταθμός ΕΚΠΑ
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Κτήρια Φιλοσοφ. Σχ. (Ισόγειο)

επιστροφή