ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜ. (Virtual)
Τηλέφωνο 210 727 6331
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Μαθηματικών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή