ΜΑΪΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο 210 727 7429
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου γραφείο 626

επιστροφή