ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο 210 368 9169
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα: Γραφείο Διαχ/σης Δικτύου και Ποιότητας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου 3ος Όροφος Γραφ.35

επιστροφή