ΓΟΥΡΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9290
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Σοφοκλέους 1, Αθήνα,
105 59  
Αρ. Γραφείου

επιστροφή