ΨΥΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9048
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα: Τμήμα Δαπανών
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου Γρ. Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρ. (γραφ.57)

επιστροφή