ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Τηλέφωνο 210 727 7811
E-mail  
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Παιδικός Σταθμός ΕΚΠΑ
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου Παιιδικός Σταθμός (Φιλοσοφ. Σχ. Ισόγειο)

επιστροφή