ΧΑΜΑΟΥΪ ΕΙΡΗΝΗ-ΝΙΝΕΤΤΑ
Τηλέφωνο 210 727 6467
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Εκπαίδευσης,
Διεύθυνση: Δ/νση Μηχανοργάνωσης,
Τμήμα: Τμήμα Μηχανογράφησης
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου εξωτερική είσοδος Μαθηματικού (κτίριο 6)

επιστροφή