ΚΟΚΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο 210 368 9132
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Κληροδοτημάτων,
Τμήμα: Τμήμα Υποτροφιών & Βραβείων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου γραφ.67 - Τμ. Υποτροφιών & Βραβείων

επιστροφή