ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
Τηλέφωνο 210 727 5776
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου θΕΟΛΟΓΙΚΗ, κτίριο 1, 3ος όροφος γρ.325

επιστροφή