ΤΡΥΦΙΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο 210 368 9134
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γενική Δ/νση Περιουσίας και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Δ/νση Κληροδοτημάτων,
Τμήμα: Τμήμα Υποτροφιών & Βραβείων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Χρ. Λαδά 6, Αθήνα,
105 61  
Αρ. Γραφείου Γρ.67, 6ος όροφος

επιστροφή