ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Τηλέφωνο 210 727 5741
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Ανεξάρτητες Οντότητες,
Διεύθυνση: Επιστασία Πανεπιστημιακών Κτηρίων
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 302

επιστροφή