ΠΙΠΙΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο 210 368 8664
E-mail
Ιδιότητα Διοικητικό Προσωπικό
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Σχολών,
Τμήμα: Νομικής
Ταχυδρ. Διεύθυνση Ακαδημίας 47, Αθήνα,
106 72  
Αρ. Γραφείου ΙΣΟΓΕΙΟ

επιστροφή