ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλέφωνο 210 727 7324
E-mail  
Ιδιότητα Χώρος
Τμήμα Γενική Διεύθυνση: Γραμματείες,
Διεύθυνση: Γραμματείες των Τμημάτων,
Τμήμα: Γρ/τεία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ταχυδρ. Διεύθυνση Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια,
157 84  
Αρ. Γραφείου ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ

επιστροφή