Search Results: Found 5 records
back
Gen. Administrative Body: General Directorate of Personnel & Public Relations - Administrative Body: Publications Directorate
Department: Textbooks
  Full name Phone E-mail Position
1.ATHANASIOU OLGA210 368 9116Administrative Staff
2.AMPATZI KYRIAKI210 368 9712, 210 368 9118Administrative Staff
Senior Clerk
3.GRAFEIO PROISTAMENOU TMIMATOS DIDAKTIKON SYNGRAMATON210 368 9118 Room
4.KOUTRA EVGENEIA210 368 9104Administrative Staff
5.BATAGIANNI EFI210 368 9190Administrative Staff